„STAROSTOVÉ  A  NEZÁVISLÍ  -  VAŠE  ALTERNATIVA“

Starostové a nezávislí webové stránky Jaromír Štětina webové stránky ALTERNATIVA Evropské volby 2009

PROGRAM„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA“


EVROPA JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO NAŠE REGIONY


Pod rouškou ochrany národních zájmů se mnohé proudy snaží rozbít společnou Evropu. Jen extrémistické síly však nestojí o spolupráci a prohlubující se integraci národních států, hledají tak živnou půdu pro hlásání xenofobie, militarismu, rasismu a dalších názorů, popírajících svobodu a rovnost lidí. Přitom díky spolupráci Evropa zažívá v historii nikdy nevídané období míru, prosperity a zvyšování životní úrovně.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA věří ve společnou evropskou budoucnost. Nechceme se vracet do období národních válek a sporů na starém kontinentě. Usilujeme získat zastoupení v Evropě a možnost ovlivňovat evropskou administrativu, protože s ní přicházíme na radnicích stále častěji do styku. Prosazujeme proto

  • ZASTAVENÍ ZVYŠOVÁNÍ ROZDÍLŮ MEZI REGIONY. V naší zemi dosahuje Praha úrovně 160% HDP průměrného evropského regionu. Ostatní kraje jsou na tom daleko hůř (průměrně kolem 65%). Rozdíl tedy činí přes 100% a mnohé regiony jsou na tom až 2,5 hůře! Proto potřebujeme nová evropská pravidla rozvoje postižených regionů (stimuly pro odstraňování rozdílů). Prosazujeme přijetí opatření na evropské úrovni pro nastartování růstu v postižených regionech (infrastruktura, vysokorychlostní datové sítě, podpůrné aktivity rozvoje turistiky a podpora kultury – především na tyto aktivity chceme směřovat evropské peníze do regionů). Jen účelné podpory zastaví rozevírání nůžek mezi bohatými a méně rozvinutými regiony, zmírní napětí ve společnosti a přinese pracovní příležitosti a tím i kvalitu života do všech regionů. Nejde nám o žádné umělé impulsy, ale o podpoření růstu v celoevropském měřítku při vědomí, že Evropa je vybudována na podpoře regionů.
  • Nehodláme pouze sbližovat regiony, ale také prosazovat SBLIŽOVÁNÍ STARÝCH A NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU. Různé výjimky (nerovné zemědělské dotace – odstranění diskriminace, nemožnost ucházet se o práci v některých státech EU, úmyslně nedotažená směrnice o službách – na mnoho služeb stále platí omezení z hlediska jejich volného pohybu a poskytování – viz problém tzv. „polského instalatéra“). Tato negativní opatření podlamují důvěru ve společnou Evropu.
  • ENERGETICKÁ BEZPEČNOST (Evropa musí usilovat o menší závislost na RUSKU, různorodost – diverzifikace energetických zdrojů, podpora alternativních zdrojů politikou EU). EU by měla urychleně podpořit dodávky energií výstavbou nových energovodů. Hlásíme se k podpoře jaderné energetiky a podpoře programů zaměřených na šetrné nakládání s energetickými zdroji a snižování energetické náročnosti.
  • LISABONSKÉ SMLOUVĚ – ANO. Ústavní soud ČR rozhodl, že smlouva je v souladu s naší Ústavou. Je zřejmé, že podle stávajících pravidel nemůžu EU dále fungovat, neboť jsou komplikovaná a roztříštěná do mnoha mezinárodních smluv. V době jejich přijímání nikdo nepředpokládal, že EU nebude mít 15 členských států, ale více než třicet s přistupujícími dalšími státy. Usilujeme o spolupracující státy Evropy, ne nevraživost a podkopávání společných zájmů národními vládami. Usilujeme však, aby předpisů komunitárního práva bylo co nejméně a vítáme nové záruky posílení demokracie v Unii, které přináší Lisabonská smlouva. Klíčovou roli by měl přebírat přímo volený Evropský parlament jakožto demokratická kontrola unijních institucí.
  • SILNÁ POZICE EVROPY V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ, jednoznačný společný postoj EU K RUSKU. Unie má dnes vzrůstající politickou váhu, pokud je jednotná, zastupuje společné zájmy. Klademe zásadní důraz na společnou zahraniční politiku. EU by měla stanovit svou pozici k Rusku s jasným důrazem na společnou ochranu evropských zemí. Dosavadní neexistence společného postoje EU k Ruské federaci vytváří prostor pro vliv mafií, korupci, partikulární zájmy a šíření nestability, což ohrožuje bezpečnost našich občanů. Energetická krize ukazuje, že jsme se velmi snadno dostali opět do mocenské manipulace, v níž se mnozí Evropané ocitli v roli rukojmích. Občané Evropy díky silné pozici EU mají získat záruky vymahatelnosti práva, významně lepší konzulární ochranu.
  • NOVÁ PRAVIDLA FINANČNÍ PODPORY EU. Nově zvolený europarlament bude schvalovat rozpočet na období 2013 – 2018. Pro nové rozpočtové období chceme, aby evropští poslanci schválili pravidla pro snížení byrokracie a administrativy při čerpání eurofondů. nechceme mít 24 operačních programů, které jsou labyrintem a rájem pro různé agentury, lobbyisty, chceme transparentnost a efektivitu.
  • EVROPSKÉ PROSTŘEDKY PRO ROZVOJ OBCÍ, MĚST A STŘEDNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ. Pro rozpočtové období 2013 – 2018 požadujeme, aby evropské peníze pomáhaly především infrastruktuře, vzdělávání a vědě. V oblasti podnikání pak drobnému podnikání a živnostníkům. Dnes jsou z dotací hrazeny různá nesmyslná školení, spousta peněz se doslova projí v tzv. „technické pomoci“. Očekáváme, že Evropský parlament uplatní svou rozpočtovou pravomoc a v rozpočtovém období 2013 až 2018 zabezpečí nevyužívání evropských peněz pro nesmyslné vládní projekty, ale naopak se zasadí, aby prostředky EU sloužily k opravdovému rozvoji regionů, ne jako pastva pro různé lobbyistické agentury a pro zabezpečování vlivu politických stran. Usilujeme o zajištění kontrolních funkcí orgánů EU, které by prověřovaly hospodaření národních vlád a krajů.
  • Požadujeme zvýšení ochrany měst a obcí (samospráv) na evropské úrovni. Evropská charta místní samosprávy není bezprostředně v ČR právně vynutitelná. Na poli komunitárního práva nejsou přijaty předpisy, které by poskytovaly principiální záruky samosprávám (včetně vlastní finanční a pořádkové pravomoci). Je třeba obrátit pozornost EU i na její přímý vztah k obcím a městům.
  • Ekonomická konkurenceschopnost Evropy (silná pozice EU na globálním trhu, ekonomika založená na investicích a inovacích), odstranění zbytečných bariér, podpora nezávislosti Evropské centrální banky a také opodstatněnost zásahů vlád a komise EU do ekonomiky jsou opatřeními, které umožní překonat hospodářskou krizi. Prosazujeme i v ekonomické oblasti sbližování starých a nových členských států EU (odbourávání bariér obchodu, volného trhu – především služeb), silnou roli soudní judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
  • Ochrana životního prostředí – je jedním z nesporných evropských témat, společná kandidátka prosazuje zásady šetrnosti, které by měla Evropa podporovat.

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA“


Programová témata pro volby do Evropského parlamentu 2009


1. Evropské prostředky pro rozvoj obcí a měst, realizaci vhodných záměrů, méně byrokracie, ochrana obcí a měst na evropské úrovni (Evropská charta místní samosprávy není bezprostředně v ČR právně vynutitelná, je třeba obrátit pozornost EU i na její vztah k obcím a městům)

2. Bezpečnost Evropy - vnější a vnitřní (vč. energetické bezpečnosti – diverzifikace zdrojů, podpora jaderné energetiky), důležitost Europolu pro potírání organizovaného zločinu, odmítání politického extremismu a společný postup EU proti teroru a násilí

3. Ekonomická konkurenceschopnost Evropy (silná pozice EU na globálním trhu, ekonomika založená na investicích a inovacích), odstranění zbytečných bariér, podpora nezávislosti Evropské centrální banky, otázka nezbytnosti zásahů vlád a komise EU do volného působení sil v ekonomice (v současné finanční krizi je třeba přiznat důležitost některých opatření)

4. Sbližování starých a nových členských států EU (odbourávání bariér obchodu, volného trhu – především služeb), silná role soudní judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

5. Silná pozice EU na mezinárodní scéně (vytvoření jednotné pozice EU k Ruské federaci)

6. Ochrana životního prostředí – je jedním z nesporných evropských témat, na rozdíl od ekologického fundamentalismu bude pozice hnutí spočívat na zásadě šetrnosti.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA

infoNapište námstarostove-alternativa.cz

KONTAKT

managerNapište námstarostove-alternativa.cz

  www.evropskevolby2009.cz www.starostove-alternativa.cz

ÚVOD   KANDIDÁTKA   PROGRAM   STAROSTOVÉ   ALTERNATIVA  

nahoru